14 september, 2017

Stadgar

Stadgar för Teater- och Dansvetenskapliga föreningen:

 

 1. Föreningens namn är Teater- och Dansvetenskapliga föreningen, förkortat TDVF. Föreningen är en ämnesförening knuten till Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet och ämnena teater- och dansvetenskap.

 2. Föreningens syfte är att bredda kännedomen om ämnena teater- och dansvetenskap och att upprätthålla kontakten med det praktiska teaterlivet.
  Exempel på verksamhet som föreningen kan bedriva är att anordna teaterbesök, teatersamtal, teaterresor, workshops, läsningar och olika festarrangemang, samt att bjuda in gästföreläsare.
  Föreningen vill medverka till att öka kontakterna mellan studenter som studerar teater eller dans ur ett teoretiskt perspektiv och studenter som studerar teater eller dans praktiskt.

 3. Föreningen riktar sig främst till registrerade studenter och anställda inom teater och dans vid Institutionen för kultur och estetik, samt till personer som tidigare studerat eller arbetat inom ämnesområdena teater och dans vid institutionen. Även andra teater- och dansintresserade kan bli medlemmar. För medlemskap krävs betald medlemsavgift.

 4. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet eller vid behov av extra årsmöte.

 5. Verksamhetsåret och därmed räkenskapsåret löper från 1 september till 31 augusti.

 6. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen i oktober. Kallelse till årsmötet ska utgå till samtliga medlemmar minst 14 dagar före sammanträdet. Till denna kallelse bifogas verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse.
  Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet. Vid inkommen motion vidarebefordrar styrelsen den till medlemmarna.
  Vid årsmöte har varje medlem en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.
  Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
  1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

  2.   Val av två justerare (som inte ingår i sittande styrelse).

  3.   Mötets stadgeenliga utlysande.

  4.   Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

  5.   Genomgång och godkännande av verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning.

  Genomgång av revisionsberättelse.

  6.   Beslut om avgående styrelsens ansvarsfrihet.

  7.   Val av ny styrelse.

  8.   Val av revisor och revisorssuppleant.

  9. Val av valberedning.

  10 . Fastställande av medlemsavgift.

  11. Övriga frågor.

 7. Föreningens löpande verksamhet handhas av styrelse bestående av ordförande, kassör, sekreterare, och övriga ordinarie ledamöter (rekommenderat antal 5) samt suppleant/er (rekommenderat antal 1). Ger föreningen ut en tidskrift ska ansvarig utgivare ingå i styrelsen.

 8. Styrelse, revisor, revisorssuppleant och valberedning väljs för ett verksamhetsår. Valbar är den som betalat medlemsavgift. Företrädesvis bör styrelseledamöter studera eller ha studerat teater- eller dansvetenskap. Inval i Teater- och Dansvetenskapliga föreningens styrelse kan även gälla personer med praktisk erfarenhet av teater och/eller dans, samt personer med stort intresse av att aktivt främja föreningens syfte och verksamhet.

 9. Styrelsens firmatecknare utgörs av ordförande och kassör var och en för sig.

 10. Protokoll ska föras vid varje styrelsemöte och justeras av en ledamot. Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet av dess ledamöter är närvarande. För giltighet av fattade beslut fordras, då för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande, enighet om besluten.

 11. Extra årsmöte kan hållas om en majoritet av styrelsemedlemmarna anser detta vara nödvändigt eller om 2/10 av föreningens medlemmar skriftligen så kräver. Kallelse och möteshandlingar till extra årsmöte ska utgå till samtliga medlemmar minst 14 dagar före sammanträdet. Vid extra årsmöte kan vid behov fyllnadsval göras.

 12. Förändringar av dessa stadgar kan ske vid två på varandra följande årsmöten, varav det första ett ordinarie, med minst tre månaders mellanrum. Förslag till stadgeändring ska presenteras av/för sittande styrelse minst 14 dagar före mötet. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar.

 13. Styrelsen kan utse någon att bli hedersmedlem i föreningen. Denna person ska ha utfört något av stor betydelse för föreningens verksamhet. Förutom själva hedern som medföljer titeln befrias hedersmedlemmen från medlemsavgift under den tid som hedersmedlemskapet varar.

 14. För upplösning av föreningen gäller samma ordning som för stadgeändring. Upplöses föreningen tillfaller dess tillgångar Clowner utan gränser.

Antagna vid extra årsmöte 2006-12-07, reviderade vid extra årsmöte 2017-03-12.